WAVE SONG mit Yosuke Yamashita und Shohta Koyama (1977)
FRASCO / JAPAN FS 7024

Diskografie von Adelhard Roidinger