A DAY IN MUNICH mit Yosuke Yamashita (1976)
FRASCO / JAPAN FS 70189

Diskografie von Adelhard Roidinger